German Startups

Zalando, Valmano, Gymondo, Dawanda, Erento, Emerango, Flyamo, Gourmeo, Jomondo, Jimdo, Jomada, Jovoto, Jameda, Kununu, Konsumo, Larovo, Mokono, Owonda, Sapado, Shopito, Tamundo, Thermundo, Tolingo, Travello, Traverdo, Trivago, Valendo, Wikando,…. seriously, are you high and drunk?