German Startups


February 14, 2015

Zalando, Valmano, Gymondo, Dawanda, Erento, Emerango, Flyamo, Gourmeo, Jomondo, Jimdo, Jomada, Jovoto, Jameda, Kununu, Konsumo, Larovo, Mokono, Owonda, Sapado, Shopito, Tamundo, Thermundo, Tolingo, Travello, Traverdo, Trivago, Valendo, Wikando,…. seriously, are you high and drunk?